کارگاه های مجازی بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری

فایل کارگاه های برگزار شده

 

 

محتوای کارگاه مدیریت خشم و استرس:

1- مدیریت استرس

2- استرس و سبک زندگی

 

محتوای کارگاه مهارت های قبل و بعد از ازدواج:

1- مهارت های قبل و بعد از ازدواج

 

محتوای کارگاه متاآنالیز:

1- فایل ارائه جلسه اول

2- فایل ارائه جلسه دوم

3- کتاب معرفی شده در کارگاه

 

 

 

تاریخ انتشار : 1399/01/05
کد : 10351
تعداد بازدید: 477